मूळ पान

मोख

एक वैशिश्टयपुराय पॉलिटॅक्निक जावप.

 

उद्दिश्ट

  • विद्यार्थ्यांक दर्जेदार शिक्षण आनी कौशल्यां प्रदान करप
  • सेगीत शिक्षणांतल्यान कर्मचाऱ्यांचें गिन्यान आनी कौशल्यां सुदारप
  • संस्थेंत साधनसुविधा स्थापीत करप आनी तांचें आधुनिकीकरण करप
  • उद्देग आनी समाज हांचे वांगडा संपर्क वाडोवप आनी घटमूट करप
  • विद्यार्थ्यांक परिणामकारक मार्गदर्शन, समुपदेशन आनी रोजगार पालव दिवप.